fbpx
תזכורות תזכורת

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר סמארטקט שבכתובת www.Smartcut.co.il (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל פעולה בו, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן. לתשומת לבך: השימוש באתר, במידע ובתכניו, לרבות קבלת הצעות שיווקיות, הצעות פרסומיות ותוכן באמצעות האתר מהווה הסכמה בינך (להלן: "המשתמש") לתנאי השימוש באתר. על המשתמש באתר לנהוג במשנה זהירות בעת מסירת פרטים ותכנים אישיים באתר.

הסכמה לתנאי השימוש

תחילת השימוש באתר, בתכניו – לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות, הצעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה. תחילת השימוש באתר ובשירותיו כפופה ומותנית בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם ביצוע כל פעולה באתר ובפרט שליחת מידע באמצעות האתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם. הסכם זה יהא מחייב, ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.
תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

מהות האתר

אתר סמארטקט הינו אתר אינטרנט הפועל כזירת מידע ומתווך בין משתמשיו לבין חברות תקשורת, ספקי סלולר, ספקי מים, ספקי מידע ותוכן ונותני שירות שונים (להלן:" ספקי השירות") באמצעות איסוף פרטי המשתמשים והעברתו בצורה פרטנית לצד לצדדים שלישים. האתר מכיל מידע ותכנים על הצעות שונות הקיימות בשוק הישראלי.

האתר מציע למשתמשיו לקבל פניות רלוונטיות מספקי שירות, לרבות הצעות תוכן, הצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מצדדים שלישיים באמצעות מילוי טופס דיגיטלי באתר והעברתו למפעילי האתר ו/או לספקי השירות ("בקשה לקבלת מידע").
כניסה לאתר, שימוש בשירותי האתר ו/או בתכנים המופיעים מבטאת מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש בו, למדיניות הפרטיות של האתר וכן הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעותSMS בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי האתר עליך לחדול מהשימוש באתר ובשירותיו.

הגבלת אחריות

מודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי הנהלת האתר לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמשים. האתר או מי מטעמו אינם מעורבים כלל באספקת המוצרים ו/או השירותים של הספקים השונים המוצגים באתר.

השימוש באתר, בשירותיו ובתכניו הינו על דעת המשתמש ובאחריותו בלבד. הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר או השירות המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. באחריותו של המשתמש לבדוק את המידע המוצג לו, את תוכנו ומהימנותו מול ספקי שירות. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.
באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

תמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר ו/או הספקים השונים.
כאמור, החברה אינה קשורה לאספקת השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר ואינה צד להתקשרות בין המשתמש לבין ספקי השירות ו/או צדדים שלישיים. קבלת השירותים הינם על פי תנאי ספקי השירות השונים, על פי שיקול דעתם ובאחריותם. החברה אינה אחראית על אספקת השירותים ו/או המוצרים, טיב המוצרים ו/או השירותים המוצגים, זמינותם, אמינותם, מהימנותם, צורתם, זמני אספקתם, תנאי אספקתם, תנאי ההתקשרות ו/או אופי ההתקשרות עם ספקי השירות וכן אינה מתחייבת ואינה אחראית לקבלת מענה בדבר המוצרים ו/או השירותים, אופיים ו/או טיבם מספקי השירות ו/או מכל צד שלישי אחר.

המידע המפורסם באתר מרוכז על ידי החברה והחברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינות המידע, היקפו ואיכותו אך החברה אינה מתחייבת לפרסם את כל המידע אודות שירות ו/או מוצר של ספקי השירות וכן אינה מתחייבת לפרט את כל המסלולים השונים ו/או השירותים השונים ו/או המוצרים השונים, לרבות שירותים הניתנים בהנחה, בין אם לקבוצות רכישה ובין אם לגופים פרטיים ואינה אחראית ואינה מתחייבת לפרסם את תנאי ההתקשרות בכל שירות ו/או מוצר המוצע על ידי ספקי השירות ו/או צדדים שלישיים.

החברה לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שאירעו לו כתוצאה מצריכת מוצר ו/או קבלת שירות ו/או אי-קבלת שירות ו/או מוצר ו/או דחייה בקבלת שירות ו/או מוצר וכן מכל נזק או הפסד אשר ייגרם רכישת ו/או אי-רכישת מוצר ו/או דחיית עסקה או שירות. החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה לה כל חבות כספית ו/או משפטית בקשר לכל נזק ו/או קלקול ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו ו/או בקשה לקבלת מידע אודות מידע או שירות ו/או מכל התקשרות בין המשתמש לצדדים שלישים אשר תבוצע באמצעות ו/או דרך האתר.

עם זאת, במידה והנהלת האתר נקטה בפעולות במטרה לפתור בעיות ומחלוקות שיתעוררו בין משתמשי האתר לבין ספקי השירות ו/או נותני השירות, פעולות אלה לא יטילו כל אחריות ו/או חבות כספית על החברה ו/או מי מטעמה.

החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף, לרכוש ו/או למידע, לרבות למחשב המשתמש, לחומרה, לתכנים המופיעים בו ו/או לתוכנות המותקנות עליו כן בגין כל אובדן מידע, מסד נתונים ו/או אובדן הכנסה הנובע מאלה אשר נגרם כתוצאה משימוש באתר, בתכניו, מלחיצה על קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישים ו/או בהפניות לדפי אינטרנט של גופים שלישים, ומכל פעולה אשר עשויה להיגרם עקב השימוש, במישרין ו/או בעקיפין (לרבות, הורדת תוכנות עויינות, תוכנות מעקב, נגיפי-מחשב / וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים וכד').

תנאים לרישום ושימוש באתר

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מעל גיל 18 או במידה והוא מתחת לגיל 18 קיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופוס לבצע פעולות ולהגיש בקשות לקבלת מידע דרך האתר.

למרות האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ליתן שירות וכן שלא לקבל ולא להעביר בקשות לקבלת מידע ו/או פניות ממשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אלה בקשות ופניות המכילות תכנים בעלי אופי מטריד ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או פוגעני ו/או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או העשוי לפגוע ברגשותיהם של משתמשים אחרים וכן כל בקשה ו/או פניה אשר מטרה סיכול מטרותיה של החברה.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר, או עושה בהם שימוש במסגרת האתר, הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר. המשתמש יישא במלוא האחראיות הכלכלית והמשפטית במקרה של נזק לאתר ו/או לצדדים שלישים עקב אי מילוי של סעיף זה.

שימוש באתר

המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

המשתמש מצהיר כי כל החומרים אשר ימסרו על ידו להנהלת האתר ו/או למי מטעם יהיו בעלי אופי הולם התואם למטרות השימוש באתר ומתחייב להימנע מפגיעה בכל זכות של אדם ו/או תאגיד אחר לרבות זכויות קנין רוחני, במישרין או בעקיפין ולהימנע מכל הפרה של זכויות צדדים שלישים;

המשתמש מודע ומתחייב להימנע מלבצע כל פעולה העשויה לפגוע במשתמשים אחרים ו/או בספקי השירות ו/או בצדדים שלישים ו/או להפריע למשמשים אחרים לקבל השרות אשר מציע האתר ולהימנע מלבצע פעולה האסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 ועל פי כל דין.

המשתמש מודע ומצהיר כי כל הפרטים, התכנים והחומרים אשר יועלו לאתר ו/או יימסרו על ידו לאתר הינם באחריותו הבלעדית ופוטר את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כל שהיא בשל כל נזק או פגיעה שייגרם עקב השימוש באתר לספקי השירות ו/או למשתמשים אחרים באתר לרבות, אבדן הכנסה ונזקים לצדדים שלישיים.

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמשי האתר ו/או לספקים השונים ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

למען הסר ספק, הנהלת האתר לא תהא האחראית לכל הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי לרבות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, ולכל פגיעה הנעשית בקשר ו/או כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תנאיו.

חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

פרטיות המשתמש, שמירת המידע והשימוש בו

הנהלת האתר מקפידה על פרטיות משתמשיה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ועל פי כל דין.

האתר משמש כזירת מידע ומכיל מידע על מחירי השירותים בשוק התקשורת הישראלי לרבות הצעות של ספקי שירות שונים וכן מרכז בקשות לקבלת מידע של המשתמש ומעבירם לספקי השירות הרלוונטיים. בשימוש לאתר בכלל ובעת הגשת בקשות למידע בפרט המשתמש מאשר לחברה ו/או מי מטעמה ו/או יורשיה להעביר את כל המידע אשר המצוי אודות המשתמש לצדדים שלישים, בכסף או בשווה כסף ו/או ללא תמורה לרבות שמות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות טלפון, שירותים אליהם רשומים, שירותים בהם מעוניינים וכל מידע אשר המשתמש מסר מיוזמתו.

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות הפרטיות של האתר.

האתר עושה שימוש בעוגיות ("Cookies") כדי לאחסן מידע על המשתמש כגון העדפות אישיות, דפים בהם ביקר, שירותים בהם התעניין וכו'. בעת השימוש באתר המשתמש נותן הרשאה לאתר להטמין עוגיות במחשבו / בציוד הקצה בו משתמש, ובפרט, מאפשר ל GOOGLE להטמיע עוגיות מסוג DART המאפשר לפרסם מודעות למשתמשי האתר על סמך ביקוריהם באתר, ביקורים באתרים של צדדים שלישים ובאתרים אחרים באינטרנט. המשתמש רשאי לסרב לשימוש בעוגיות מסוג DART על ידי שינוי מדיניות הפרטיות בדף http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

עם זאת, על המשתמש להיות מודע לכך שהסרת העוגיות או חסימת האפשרות להטמנתן עשויה למנוע הצגת חלק מהתכנים המופיעים באתר או להציגם באופן חלקי בלבד.

תגובות המשתמשים ושימוש בפורומים

האתר יעמיד לרשות המשתמשים את האפשרות לפרסם תגובות, ביקורות ודיעות על ספקי השירות ונותני השירות השונים (להלן: "תגובות" או פרסום) ומנגד יעמיד לרשות ספקי השירות ונותני השירותים את האפשרות להגיב על פניות, למסור מידע חדש, להציע פתרון לבעיות וכו'. כמו כן, החברה עשויה להעמיד חדרי שיחה (צ'אט), פורומים וקבוצות דיון. השימוש בשירותם אלה ניתן כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי.

החברה אינה מתחייבת על משך הפעלתם ו/או תקינותם של שירותים אלה ואינה מתחייבת כי שירותים אלה לא יופרעו או יינתנו כסדרם ללא הפסקות או קטיעות וכן אינה מתחייבת לשמור את תכונות השירות במתכונת קבועה. הנהלת האתר עשויה מעת לעת לעשות שינוים תוכנים או מבניים בשירותים אלה או אף לחדול כליל מלספק שירותים אלה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה לתכונות השימוש, משך השימוש ואופיו.

על המשתמש לשמור על לשון נקייה ולהימנע מלפרסם תגובות המכילות תכנים (לרבות קטעי מלל, אודיו ו/או וידאו) בעלי אופי מטריד ו/או מאיים ו/או גזעני ו/או פוגעני ו/או מוציאות לשון הרע ו/או מסיתות ו/או מעודדות לביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות ו/או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או העשוי לפגוע ברגשותיהם של משתמשים אחרים וכן כל בקשה ו/או פניה אשר מטרה סיכול מטרותיה של החברה.

כאמור לעיל, המשתמש באתר מתחייב להימנע מפגיעה בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות ו/או פרסומים אשר אינם תואמים את מדיניותה או שעשויים להיות פוגעניים כאמור לעיל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה אינה אחראית על תגובות הגולשים ו/או תגובות נציגי ספקי השירות ואינה מפקחת, עורכת או אחראית על התכנים, המצגים והמידע המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם וכן אינה מפקחת על התקשרויות אשר עשויות להיווצר בין המשתמשים לבין עצמם באמצעות האתר ו/או עם גורמים שלישיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק אשר ייגרם לה ו/או למי מטעמה עקב פרסום פוגעני או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש כאמור לעיל.

החברה לא תישא בכל אחריות לתגובות המשתמשים ו/או ספקי השירות ולא תהיה לה כל חבות בקשר לתכנים ולמסרים של המשתמשים ו/או ספקי השירות וכן לא תהיה לחברה כל אחריות בנוגע למצגים, התחייבויות, הצעות ליתן ו/או למכור שירות או נכס וכן לא תהא אחראית לכל נזק כספי או אחר הנובע מהסתמכות על אלה.

במידה ונתקלת בפרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או תגובה בלתי הולמת, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בהקדם לתיבת הדוא"ל info@smartcut.co.il.

הסכמה לקבלת דיוור מהאתר

הרישום לאתר, הגשת בקשות לקבלת מידע, השארת פרטים באתר ו/או מסירת פרטים באמצעות האתר מהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעות הודעות טקסט (SMS) בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: info@ smartcut.co.il

שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש העלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הינם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר: לתיבת המייל: info@smartcut.co.il

Next TV ביום מכירות מיוחד
לפרטים נוספים חייגו לנציג

רוצה לקבל הצעת מחיר

המועדפים שלי

שלחנו לך קוד אימות ב-SMS לטלפון
לבעלי טלפון כשר תישלח סיסמא באמצעות שיחה קולית
הקוד שהזנת שגוי
הקוד לא הגיע?
נתקלת בבעיה או שאלה?
אנחנו כאן לשירותך בטלפון 077-404-5025 בימים א'-ה' בין השעות 9:30-18:00
או במייל: info@smartcut.co.il
הקוד אומת בהצלחה!
שליחת הטופס מתבצעת